MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 54% - Jason Lewis 44% - (Data for Progress 11/02/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +10

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 51% - Jason Lewis 42% - (PPP 10/31/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +9

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 45% - Jason Lewis 42% - (KSTP/SurveyUSA 10/28/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +3

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 43% - Jason Lewis 42% - (KSTP/SurveyUSA 10/22/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +1

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 48% - Jason Lewis 44% - (MinnPost/Change Research 10/20/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +4

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 44% - Jason Lewis 37% - (KAAL-TV/SurveyUSA 10/12/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +7

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 49% - Jason Lewis 41% - (Mason-Dixon/MPR News/Star Tribune 09/28/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +8

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 45% - Jason Lewis 35% - (USA Today/Suffolk Univ. 09/25/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +10

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 47% - Jason Lewis 40% - (CBS News/YouGov 09/13/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +7

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 49% - Jason Lewis 40% - (NY Times/Siena 09/12/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +9

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 49% - Jason Lewis 41% - (PPP 09/04/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +8

MN - 2020 Senate Races: Tina Smith 48% - Jason Lewis 45% - (Emerson College 08/11/2020) chart & more info

Jason Lewis
Tina Smith
 • Smith +3

1